مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)

طراحی و احداث واحدهای مسکونی تجاری اداری و خدماتی

مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)

کارفرما سازمان نوسازي شهرداري تهران
محل اجرا تهران

ما را دنبال کنید