طراحی و اجرای فودکورت ایران زمین

طراحی فاز یک و دو، تهیه و اجرای فودکورت به وسعت 1000هزار مترمربع

طراحی و اجرای فودکورت ایران زمین

کارفرما شرکت گنو
محل اجرا تهران

ما را دنبال کنید