بازسازی ساختمان فردوسی بانك ملی

بازسازی ساختمان فردوسی بانك ملی

کارفرما: اداره ساختمان بانك ملی ايران
محل اجرا: تهران
توضیحات بازسازی ابنيه

ما را دنبال کنید